قبول هزینه اسکان آوارگان عراقی از سوی آستانه مقدس حسینی