مانعی در ارزیابی و صدور استانداردهای بین‌المللی وجود ندارد