در اینترنت و فضای مجازی فعال نیستم/ ما به قهرمانی سپاهان کاری نداریم/ صد در صد بازی تبریز باید تکرار ش