بودجه مناسبی برای حوزه فرهنگ در نظر گرفته شود/ تحصیل سه هزار و 200 طلبه در آذربایجان شرقی