دستگیری سارقان مسلح بانک صادرات مهاباد در کمتر از 48 ساعت