موضع قاطع ایران در بازرسی از تأسیسات نظامی/ پاسخ به تجاوز نظامی