راه برون رفت از مشکلات فعلی ایجاد مجلسی با ساختار یکپارچه است