رفاقت قلعه نویی و مالک پدیده به سرمربی شدن ژنرال در مشهد می انجامد؟