واکنش همدانی به صحبت های مجیدی: آقایان خدا را هم در نظر بگیرند؛ کارنامه قلعه نویی فقط این دو سال نیست