نمایشگاه پویایی بالندگی و جوانی جمعیت در شاهرود گشایش یافت