هفت میلیارد و 200 میلیون ریال سهام در بورس قزوین مبادله شد