فردا ،رسیدگی به پرونده تخلف یکی از تپه های مجاورچغامیش