آلمان: برای دستیابی به توافق جامع هسته ای متعهد هستیم