کمیته امداد به ارتقای امنیت عمومی در جامعه کمک کرده است