نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در بوشهر افتتاح شد