تعالی ورزش کشور بدون توجه به مبانی علمی امکان پذیر نیست