تشکل‌های دانشجویی منتقد را به نشست روحانی و نخبگان راه ندادند