پرداخت یارانه به رسانه‌ها، مشروط به ارائه لیست بیمه ای از سوی آنهاست