برخورد گرم کی‌روش با بازیکنان و جلسه با کاپیتان جدید/در غیاب میکو،‌ مارکار بدنساز شد