تلاش عده ای معدود برای برهم زدن نشست دیدار نخبگان با رئیس جمهوری ناکام ماند