امکانات هر منطقه برای مطالعه و تقویت بنیان های فکری استفاده شود