ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران به یمن، معرف اسلام ناب است