هاشمی: خواهان بهبود وضعیت‌مان در کسب کرسی‌های شورای المپیک آسیا هستیم