سناتور آمریکایی: به رهبر ایران بیش از اوباما اعتماد دارم