بزرگداشت مقام آیت الله شیخ مرتضی زاهد برگزار می شود