پیروانی: احتمال لغو اردوی ترکیه بدلیل بی پولی وجود دارد