سواد رسانه ای شهروندان برای مواجهه با آسیب های اجتماعی ارتقا یابد