شوراها باراصلی اجرای سیاست های دولت را در روستاها بردوش دارند