رییس جمهور: بدون همراهی مردم امکان عبور از مشکلات وجود ندارد