25 درصد سرپرستان خانوارهای عشایری تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرند