امام جمعه تبریز: دولت به مسایل فرهنگی توجه ویژه داشته باشد