فرودگاه مجهز یکی از زیرساخت های ضروری در حوزه گردشگری است