رييس جمهوري در جمع علما، ايثارگران و برگزيدگان استان آذربايجان شرقي: هدف انقلاب اسلامي نجات از استبد