برگزاری کارگاه مربی گری قرآن کریم در حوزه کرمانشاه