بهره وری در كشور از نظر اجرایی، قضایی و قانونی مشكل دارد