۳۵۰۰ برنامه سالروز آزادسازی خرمشهر در مازندران برگزار می شود