بان‌کی‌مون خواستار حضور بدون پیش‌شرط طرفین در کنفرانس صلح یمن در ژنو شد