حضور سفیران خارجی مقیم ایران در تور گلابگیری دیپلماتیک