استعفا معاون ارشد بخش اجرایی موبایل الکترونیک آرتز پس از ۲۳ سال