ثبات و امنیت ایران اسلامی در منطقه دشمنان را به پای میز مذاکره کشانده است