سنایی تاکید کرد: گسترش همکاری‌های ایران با جمهوری باشقیرستان