افزایش مبلغ وام شوک قیمتی در بازار مسکن نخواهد داشت