اجرایی شدن 30 پروژه در بازسازی و توسعه عتباب عالیات