فریاد الله اکبر آقا محسن,کل دانشگاه امام حسین را به تکبیر کشاند