استخدام کارشناس ابزار دقیق در یک شرکت بازرگانی در زمینه نفت و گاز پتروشیمی واقع در تهران