آمادگی آستان های قدس حسینی و عباسی برای برگزاری ...