برنامه روز دوم/برگزاری 6 دیدار در روز استراحت بانوان ایران