نماینده مردم شیراز از رویکردهای مختلف استانداری فارس انتقاد کرد