پيش بيني توليد 100 هزار تن سيب زميني در شهرستان کرمانشاه