گوشه‌نشینی نخبگان خراسان جنوبی به‌دلیل عدم حمایت‌های مادی/جشنواره حرکت به‌دنبال تقویت علمی دانشج